کارشناس حقوقی

fanap
تهران پردیس

کارشناس حقوقی

شرح شغل

پیگیری موضوعات حقوقی مربوط به شرکت

تهیه گزارشات ادوارینیازمندی ها


تسلط بر انواع مجامع (عادی، فوق العاده، موسس)

تسلط بر وظایف هر یک از انواع مجامع

آشنایی با امور ثبتی

آشنایی با مباحث انحلال و تصفیه  

تسلط بر تنظیم اسناد

تسلط بر موضوعات مربوط ورود به بورس مزایا

مجهز به سرویس رفت و برگشت

مجهز به باشگاه ورزشی

بیمه تکمیلی