کارشناس حقوقی

Job description

پیگیری موضوعات حقوقی مربوط به شرکت

تهیه گزارشات ادواریJob requirments


تسلط بر انواع مجامع (عادی، فوق العاده، موسس)

تسلط بر وظایف هر یک از انواع مجامع

آشنایی با امور ثبتی

آشنایی با مباحث انحلال و تصفیه  

تسلط بر تنظیم اسناد

تسلط بر موضوعات مربوط ورود به بورس Apply for this job